Available in FRDEJAESTHEN

สร้างพลังอำนาจให้แก่ครูเพื่อสร้างพลังอำนาจให้แก่คนรุ่นเยาว์

การใช้ชีวิตและเจริญเติบโตในโลกใหม่

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของเมือง รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โลกทุกวันนี้ถูกกำหนดด้วยความผันผวนที่สูงขึ้นและมีความซับซ้อนรวมทั้งการเชื่อมต่อหลายมิติ ซึ่งเป็นแรงผลักที่ทำให้ปัญหาที่ยุ่งเหยิงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของพวกเรากลายเป็นปัญหาของทุกคน ร้ายยิ่งไปกว่านั้น จะเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขมากขึ้นทุกที

วิธีแก้ไขปัญหาแบบดั้งเดิม ที่มีการตัดสินใจแบบรวมศูนย์และมีลำดับชั้นอันเข้มงวด ที่คนจำนวนน้อยสั่งการคนจำนวนมาก กำลังล้าหลังมากขึ้นทุกที เราไม่สามารถจะเป็นเพียง ผู้ยินยอม หรือทำตามกฎระเบียบ หรือทำสิ่งที่เคยทำมาตลอดได้อีกต่อไป มนุษย์จะเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันในโลกสมัยใหม่ได้ เราต้องการคนที่ สร้างพลังอำนาจด้วยตนเอง (เพื่อจะใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะร่วมกัน) [1]

คนที่สร้างพลังอำนาจด้วยตนเองเช่นนี้ จะใช้พลังด้านใน (ความสามารถที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้อื่น ดังนั้น องค์กรที่รู้แจ้งในเรื่องนี้กำลังสร้างพลังอำนาจให้แก่ลูกค้าและพนักงานด้วยการใช้รูปแบบของการมีส่วนร่วมของมวลชน การกระจายอำนาจ และการทำด้วยตัวเอง (do-it-yourself) คนแบบนี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก

การเป็นและกำลังจะเป็นผู้สร้างพลังอำนาจด้วยตนเอง

แต่การเป็นผู้สร้างพลังอำนาจด้วยตนเองเช่นนี้ หรือการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตการทำงาน แต่นั่นคือวิถีชีวิตของคุณ ทัศนะของคุณ และการกระทำของคุณ รวมทั้งการตัดสินใจของคุณจากเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่ง ในการสร้างพลังอำนาจแก่ตนเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลง คุณจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจต่อโลกอย่างลึกซึ้ง ความเข้าใจที่ว่าสุขภาวะของคุณเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากสุขภาวะของทุกๆ คน และนั่นหมายถึงความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ และความร่วมมือกับผู้อื่นในการสร้างชีวิตที่ดีกว่าสำหรับตัวคุณเอง ครอบครัวและเพื่อน รวมทั้งมนุษยชาติบนดาวเคราะห์ดวงนี้

การเป็นคนที่สร้างพลังอำนาจด้วยตนเองเป็นวิถีของการดำรงอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรอบคอบและมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนอยากรู้อยากเห็น ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเป็นคนที่สร้างพลังอำนาจด้วยตนเองจึงเป็นกระบวนการค้นหา ใช้ประโยชน์ และพัฒนาพลังของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน [2] ภายใต้ข้อจำกัดทางพันธุกรรม การสร้างพลังอำนาจด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยประสบการณ์ที่เราได้รับตลอดวัยเยาว์และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

นักเรียนใน Ashoka Changemaker School 21

การสร้างอิทธิพลโน้มน้าวต่อประสบการณ์ในการเจริญเติบโต

แม้ว่าการส่งเสริมให้คนรุ่นเยาว์มีพลังอำนาจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจะมีความสำคัญต่อการจ้างงาน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อสังคมและสุขภาวะสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อสุขภาวะของบุคคลหรือกลุ่ม แต่เรื่องนี้แทบจะไม่อยู่ในความคิดของพวกเราเลย ในขณะที่กำลังสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก ตรงกันข้ามกับอิทธิพลโน้มน้าวทางการค้าและวัฒนธรรมที่มักจะดึงพวกเขาออกไปในทางตรงกันข้าม และแม้ว่าผู้ปกครองจะมีความตั้งใจดีแต่พวกเขามักจะขาดข้อมูลและไม่มีการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ประสบการณ์ของโรงเรียนส่วนใหญ่มักสะท้อนให้เห็นข้อจำกัดทางความคิดของจิตใจมนุษย์ ความเป็นมนุษย์ และศักยภาพของมนุษย์ โดยทั่วไปมันจะชี้ให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลที่คับแคบ ซ้ำร้ายมันยังหนุนเสริมความยินยอมพร้อมใจและโครงสร้างอำนาจตามลำดับชั้นที่ล้าหลัง

ในขณะที่เด็กและวัยรุ่นจำนวนมากได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างมากมาย ซึ่งเป็นการช่วยให้พวกเขาสร้างพลังอำนาจด้วยตนเอง แต่ในความเป็นจริงเด็กจำนวนน้อยมากที่ได้รับประโยชน์ ซ้ำร้ายประสบการณ์ของเด็กที่ได้รับประโยชน์มักจะแปลกแยกและกระจัดกระจาย

การสร้างระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้แบบใหม่

หากเราต้องการโลกใหม่ซึ่งเป็นโลกที่ดีกว่า เราต้องทำให้เด็กทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นประสบการณ์ที่ถักทอเป็นโครงร่างตลอดชีวิตในวัยเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งเป็นประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่และคนรุ่นเยาว์มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้สร้างพลังอำนาจด้วยตนเอง

ในอีกนัยหนึ่ง เราจะต้องสร้างระบบนิเวศของการเรียนรู้แบบใหม่ให้คนรุ่นเยาว์ ผู้ปกครอง ครู นักการศึกษานอกโรงเรียน ผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพลโน้มน้าวทางด้านวัฒนธรรมมาทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศของการเรียนรู้เหล่านี้ เราต้องการหลักสูตรและการประเมินผลที่มีพลัง และระบบการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ รวมทั้งวิธีการจ้างพนักงานแบบใหม่ นอกจากนี้ ยังต้องมีกลไกที่จะกระตุ้นนวัตกรรมสังคม มีงานวิจัยและการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการเงินที่ชาญฉลาด

นักเรียนในโรงเรียน Victoria Park Academy ซึ่งเป็น Ashoka Changemaker School

สร้างพลังอำนาจให้แก่ครูและนักการศึกษา

ครูและนักการศึกษานอกโรงเรียนเป็นกลไกที่สำคัญต่อการสร้างระบบนิเวศด้านการเรียนรู้แบบใหม่ ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถ:

  1.  ช่วยให้เยาวชนสร้างพลังอำนาจด้วยตนเอง ด้วยการชี้นำและใช้อิทธิพลโน้มน้าวต่อประสบการณ์ของคนรุ่นเยาว์
  2. ใช้อิทธิพลโน้มน้าวให้โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมและองค์กรที่สร้างพลังอำนาจแก่คนรุ่นเยาว์รวมทั้งมิตรของพวกเขา
  3. นำการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนอกเหนือจากภายในโรงเรียนและองค์กรของพวกเขาเอง ด้วยการใช้อิทธิพลโน้ม น้าวนักการศึกษาคนอื่นๆ และผู้นำด้านการศึกษารวมทั้งผู้ปกครองให้สร้างการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม หากครูและนักการศึกษายินยอมที่จะแสดงบทบาทที่เรียกร้องสูงเหล่านี้และต้องการทำให้สำเร็จ พวกเขาจะต้องได้รับการอบรมและการสนับสนุน พวกเขาจะต้องสร้างพลังอำนาจด้วยตนเองเพื่อที่จะไปสร้างพลังอำนาจให้แก่ผู้อื่น นี่เป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นการบั่นทอนพลังอำนาจของครูอย่างเป็นระบบซึ่งกำลังกวาดล้างโลก และยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การขาดแคลนครูกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง เพื่อขจัดความล้าหลังนี้ เราจำเป็นต้อง:

  1. ยกระดับสถานะของครูและปรับปรุงการสอน
  2. ส่งเสริมให้ครูมีความเป็นเจ้าของมาตรฐานทางวิชาชีพของตนเอง
  3. ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นำนวัตกรรมการสอน เผยแพร่การปฏิบัติที่ดีและร่วมมือกัน
  4. สร้างระบบการอบรมครูแรกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเสียใหม่
  5. ส่งเสริมให้ครูและนักการศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระบบ

เพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราต้องส่งเสริมให้ครูและนักการศึกษา ผู้บุกเบิก มารวมตัวกันในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างทีมของความร่วมมือ และดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ นอกจากนี้ เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานให้โครงการกลยุทธ์เหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ เราต้องสร้างชุมชนระดับโลกของนักวิชาชีพด้านการศึกษาที่ยึดมั่นต่อการทำงานกับนักการศึกษาและเยาวชนที่สร้างพลังอำนาจด้วยตนเอง

_____________

[1] คำว่า การสร้างพลังอำนาจด้วยตนเอง ถูกนำมาใช้ในที่นี้ ในลักษณะคำที่เป็นร่มสำหรับคำอื่นๆ ที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน เช่น หน่วยงานตนเอง การตัดสินใจด้วยตนเอง สมรรถนะของตนเอง การเขียนด้วยตนเอง และอื่นๆ
[2] พลังอำนาจของการสร้างการเปลี่ยนแปลง ถูกนำมาใช้ในลักษณะคำที่เป็นร่มเพื่อแสดงสิ่งที่มักเรียกว่า ทักษะ สมรรถนะ ความสามารถ สมรรถภาพ อารมณ์ ความเข้มแข็ง คุณสมบัติ และอื่นๆ